ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์วัดสมรรถภาพ(ผอ.ชัยรัตน์) Word Document ขนาดไฟล์ 389.5 KB 5729
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 1379
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 1443
แบบสรุปผู้เรียนมีน้ำหนัก Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 4245
โครงการ-กิจกรรมที่สอดคล้อง มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 11067
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12067
แบบตรวจสอบทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1862
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน 734
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3644
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 1082
(ตัวอย่าง)การประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย Word Document ขนาดไฟล์ 38.52 KB 4060
(ประกัน2)แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8473
(หมัดเด็ด1)รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินฯรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.33 KB 4384
(หมัดเด็ด2)เตรียมรับปฐมวัย รอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 528 KB 11715
(หมัดเด็ดที่สุด)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1072
ประกาศและมาตรฐานปฐมวัย(กระทรวง ศธ. 764
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 2879
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1487
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 1603
หัวข้อการประชุมจัดกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2072
โปรแกรมช่วยพิมพ์งานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 1147
ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1207
ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 619
ป3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 2465
ป4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 584
ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1548
ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 564
ม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 1179
ม2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 938
ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 394
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1706
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ไฟล์เอกเซล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 1805
รหัสเข้าใช้งานเวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 11.86 KB 286
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 429
แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 765 KB 1280
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี 2555 - 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 296
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552 Word Document ขนาดไฟล์ 610 KB 765
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 653 KB 867
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ปก) Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 435
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 285.5 KB 433
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 332
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1435
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่4) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 477
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 474.5 KB 425
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.65 KB 233
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 134.86 KB 386
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 26.99 KB 2091
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 228
แบบบันทึกขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 204
บทนำ(ปรับ1.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 174
บทนำ(ปรับ2.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 170
บทนำ(ปรับ3.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 141
บทนำ(ปรับ4.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 484
บทนำ(ปรับ5.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 146
บทนำ(ปรับ6.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1310
บทนำ(ปรับ7.2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.4 KB 138
ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 383
แผนปี 2557.ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 136
แผนปี 2557.ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 93
แผนปี 2557.ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 128
แผนปี 2557.ส่วนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.85 KB 121
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.33 KB 353
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 139
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.86 KB 168
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 125
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.62 KB 156
บัญชีรายชื่อครูในอำเภอแม่ริม 37
เกียรติบัตรสมาคมครูแม่ริม 67
หนังสือขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 57
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (ครู,ผู้บริหาร) 182
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (นักเรียน) 149
แผนคอมพิวเตอร์บูรณาการอาเซียน ม.2 69
แบบฟอร์ม 7131 : ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 4
แบบฟอร์ม : สัญญายืมเงิน (กรณีโรงเรียนยืมเงินสพป.) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 4
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 3
แบบฟอร์ม 7127 : แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 5