ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกณฑ์วัดสมรรถภาพ(ผอ.ชัยรัตน์) Word Document ขนาดไฟล์ 389.5 KB 5608
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 419.5 KB 1378
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 300.5 KB 1442
แบบสรุปผู้เรียนมีน้ำหนัก Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 4244
โครงการ-กิจกรรมที่สอดคล้อง มฐ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 11065
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 12035
แบบตรวจสอบทบทวน Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1862
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม (ขั้นพื้นฐาน 733
แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 3642
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 1081
(ตัวอย่าง)การประเมินผลโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย Word Document ขนาดไฟล์ 38.52 KB 4057
(ประกัน2)แบบประเมินการใช้หลักสูตร 2551 Word Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 8472
(หมัดเด็ด1)รายละเอียดตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินฯรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.33 KB 4382
(หมัดเด็ด2)เตรียมรับปฐมวัย รอบ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 528 KB 11715
(หมัดเด็ดที่สุด)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามประเมินรอบสาม(ปฐมวัย2-5ปี Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1071
ประกาศและมาตรฐานปฐมวัย(กระทรวง ศธ. 762
มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบ 3 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 449.5 KB 2878
รายงานการประเมินภายนอกของ สมศ.(ปฐมวัย) Word Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 1474
อัตลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.63 KB 1601
หัวข้อการประชุมจัดกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2071
โปรแกรมช่วยพิมพ์งานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 299.5 KB 1145
ป1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1206
ป2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 619
ป3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 2463
ป4 Word Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 582
ป5 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 1546
ป6 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 562
ม1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 1176
ม2 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 937
ม3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 393
แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Word Document ขนาดไฟล์ 158 KB 1705
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (ไฟล์เอกเซล) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78 KB 1800
รหัสเข้าใช้งานเวปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 Word Document ขนาดไฟล์ 11.86 KB 284
แบบฟอร์มขอใช้งบประมาณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 428
แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 765 KB 1280
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ปี 2555 - 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.52 KB 295
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2552 Word Document ขนาดไฟล์ 610 KB 764
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2553 Word Document ขนาดไฟล์ 653 KB 867
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ปก) Word Document ขนาดไฟล์ 781 KB 433
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่1) Word Document ขนาดไฟล์ 285.5 KB 432
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่2) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 331
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่3) Word Document ขนาดไฟล์ 747.5 KB 1435
แบบฟอร์ม sar ปี 2555 (ส่วนที่4) Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 476
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 474.5 KB 424
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.65 KB 233
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 134.86 KB 386
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 26.99 KB 2090
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 107.84 KB 227
แบบบันทึกขออนุมัติงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 202
บทนำ(ปรับ1.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 173
บทนำ(ปรับ2.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 169
บทนำ(ปรับ3.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 140
บทนำ(ปรับ4.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 483
บทนำ(ปรับ5.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 145
บทนำ(ปรับ6.2557) Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1309
บทนำ(ปรับ7.2557) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.4 KB 137
ปฏิทินงานวิชาการโรงเรียนปีการศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 380
แผนปี 2557.ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.96 KB 136
แผนปี 2557.ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 93
แผนปี 2557.ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 127
แผนปี 2557.ส่วนที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.85 KB 120
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.33 KB 352
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 137
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.86 KB 167
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.23 KB 123
แผนปี 2557 โครงการยุทธศาสตร์ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.62 KB 154
บัญชีรายชื่อครูในอำเภอแม่ริม 37
เกียรติบัตรสมาคมครูแม่ริม 65
หนังสือขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 55
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (ครู,ผู้บริหาร) 180
แบบโปรแกรม SAR ปี 2558 (นักเรียน) 149
แผนคอมพิวเตอร์บูรณาการอาเซียน ม.2 67
แบบฟอร์ม 7131 : ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 4
แบบฟอร์ม : สัญญายืมเงิน (กรณีโรงเรียนยืมเงินสพป.) Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 3
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้รับการพัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 2
แบบฟอร์ม 7127 : แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 4