ผู้บริหาร

สยามรัฐ กุลประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
การปกครองและดูแลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/10/2011
ปรับปรุง 03/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 565534
Page Views 698915
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผลงานผู้บริหารและครู
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิศมัย อูปเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kru_mai02@hotmail.com
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2554,18:51  อ่าน 1426 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้เกมการเล่นกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้เกมการเล่นกลางแจ้ง

                         ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน

ชื่อผู้ศึกษา         นางสาวพิศมัย  อูปเงิน

            ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองปลามัน  อำเภอแม่ริม

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2

ปีการศึกษา       2554

 

บทคัดย่อ                            

                 

     การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้                       เกมการเล่นกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามันและเปรียบเทียบทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนและหลังจัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย     เกมการเล่นกลางแจ้ง จำนวน 36 เกม คู่มือการเล่นเกมกลางแจ้ง แผนการจัดประสบการณ์การเล่นเกมกลางแจ้ง จำนวน 36 แผน และแบบทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่                          ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน อำเภอแม่ริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่                     เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 25 คน จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน ช่วงเวลาของกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง ในวันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ วันละ 40 นาที ติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ เปรียบเทียบคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ก่อนและหลังจัดกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า

    1. ผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้เกมการเล่นกลางแจ้ง ของนักเรียนชั้นอนุบาล            ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม คือก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 21.76 หลังจัดกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 31.52   เพิ่มขึ้น 1.23

    2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่หลังจัดกิจกรรมสูงกว่า ก่อนจัดกิจกรรม เมื่อจำแนกทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ออกเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่หลังจัดกิจกรรมสูงขึ้นในทุกด้านโดยทักษะการยืนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.81 ทักษะการเดินมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.26  ทักษะการวิ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.45 ทักษะการกระโดดมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.20

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.35 KB
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2554,18:51   อ่าน 1426 ครั้ง